Posted by: JayaPrakash Telangana | May 26, 2013

రాజిగ వొరి రాజిగ !

– జయప్రకాశ్ తెలంగాణ

(Short Link to share http://bit.ly/rajigaa)
Optimism

“ఠం ఁఁఁఁఁ గ్”!
ఇత్తడి సర్వ బండ మీద పడ్డసప్పుడుకు మెల్క ఒచ్చింది నర్సవ్వకు.
ఎప్పుడు మొదటిజాములనే లేశి పనులల్ల బడేది, కని పానం ఇదివరకటోలిగె లేదు. ఆ ఊరు లెక్కనే బక్క జిక్కి, సొప్ప బెండోలె ఈడుస్క పోయింది నర్సమ్మ పానం. ఊరు అన్నారం, కరీంనగర్బస్టాండ్‌కు ఒక పది పదకొండు మైల్లు ఉంటదేమో. కరువు, కరెంటు కోత ఆ ఊరును సగం తింటె మిగిలింది, గ్రనైట్రాళ్ళ కోసం

గుట్టలను పేల్సుడుతోటి నాశనం పట్టిచ్చిన్రు. ఆ బాంబుల పేళుల్లకు ఊర్ల చీర్కలు వాయని గోడలు లేవు, బాగు పడ్డ బతుకులు లేవు … ఆ ఊల్లె సర్పంచి, వాల్ల సుట్టాలు తప్ప.
“ఏందిరా అయ్యా! చీకట్లనే లేశినవు, పానం కులాసేనా?”
అనుకుంట బాయికాడికి చేరుకోని, నీల్లు చేదుకుంటున్న మనువన్ని అడిగింది. నోట్ల యాప పుల్లఏసుకొని నీల్లు చేదుకుంట తల్కాయ ఊపిండు, అంత పైలమే అన్నట్టు.
“ఈయ్యాల్నన్న ఇంత సద్ది గట్టాల్నా బిడ్డ?” Read More…

Posted by: JayaPrakash Telangana | February 21, 2013

Telangana Now

 

పిల్ల గాలులకు ఆరే దీపం కాదు ఈ పోరాటం,
తాటాకు సప్పుళ్ళకు జడిసేది కాదీ ఉద్యమం.
జై తెలంగాణ !

let’s demand “Telangana Now !” and not Tomorrow !

Posted by: JayaPrakash Telangana | October 31, 2012

తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ

Listen to the latest rendition of the song & video

మీ తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ
మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు || మీ తెలుగు తల్లికి … || Read More…

– జయప్రకాశ్ తెలంగాణ.

లేబర్ కాలనీ అమమ్మ వాల్ల ఇంట్ల నుంచి ఖాలీ చేసి పిన్నవారి వీధిల ఉండబట్టి ఒక ఆరు నెల్లు అయిందేమో ! ఆదివారం వచ్చిందంటె సాలు రికాము లేకుంట అడిగేది మమ్మిని “లేబర్ కాలనీ అమమ్మ వాల్ల ఇంటికి పోతనే” అని. సొంత అమమ్మ కాక పోయినా, అమమ్మకు పెద్దమ్మ బిడ్డ, లేబర్ కాలనీల ఉంటది కాబట్టి ఆ పేరు తోటి ప్రేమగ పిలిసుకునేది. మరి లేబర్ కాలనీకి ఆ పేరెందుకొచ్చింది? మిల్లుల పని చేసెటోల్లందరు ఆడ ఉంటరు కాబట్టి ఆ పేరు వచ్చిందేమో ! ఇంతకి లేబర్ కాలనీ అమమ్మ అసలు పేరు చెప్పలే కదా వీరమ్మ! తాత పేరు కనకయ్య!

గాంధీ తాత మిల్లుగ్రౌండుకు వచ్చినప్పుడు (Read complete story >>)

Posted by: JayaPrakash Telangana | October 31, 2010

మీ తెలుగు తల్లికి…

మీ తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ
మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు   ||
కడుపులో బంగారు కను చూపులో కరుణ
చిరునవ్వుతో సిరుల తరలించె మీ తల్లి ||

Read the rest of this entry »

Please post you comments on the above link

Posted by: JayaPrakash Telangana | September 18, 2009

Prosthetic Limbs =! 20,000 lives

 

DOW supporting prosthetic limbs !

DOW supporting prosthetic limbs !

Giving away prosthetic limbs doesn’t answer the murder of more than 20,000 human beings…
Click to learn more about Bhopal gas tragedy

  • This in no way questions the work JaipurFoot.Org is doing, but tying up with DOW doesn’t seem to be a good solution.
Posted by: JayaPrakash Telangana | May 17, 2009

Don’t Buy Any Food You’ve Ever Seen Advertised !

Michael Pollan is one of the nation’s leading writers and thinkers in this country on the issue of food. He is author of several books about food, including The Botany of Desire, The Omnivore’s Dilemma and his latest, In Defense of Food: An Eater’s Manifesto. In light of what he calls the processed food industry’s co-option of “sustainability” and its vast spending on marketing, Pollan advises to be wary of any food that’s advertised … with all this new marketing based on these ideas, my new suggestion is, simply don’t buy any food you’ve ever seen advertised. Ninety-four percent of ad budgets for food go to processed food. I mean, the broccoli growers don’t have money for ad budgets. So the real food is not being advertised. And that’s really all you need to know.

Click here to read / watch the complete interview with Michael Pollan on Democracy Now.

Posted by: JayaPrakash Telangana | March 9, 2009

Shadows

 

  • My first short film & an official entry for the contest organized by LinkTV.org in 2008 “One Nation Many Voices : Muslims in America, Stories not Stereotypes
Posted by: JayaPrakash Telangana | February 5, 2009

Trails from the East Episode 6: India, Part 1

IndiaIn this episode of Trails from the East, the train journeys through India from the border of Bangladesh to the border with Sri Lanka in the south, profiling a fast-changing society trying to keep its cultural identity.
Premieres Tuesday, February 10th at 9PM Eastern/6PM Pacific

Trails from the East – New Travel Series on Link TV

Begin the journey online now – all episodes are available to watch online!

Read More…

Posted by: JayaPrakash Telangana | January 16, 2009

No Bailout for AT&T, Comcast and Verizon

Action Alert
No Bailout for AT&T, Comcast and Verizon

Tell Congress: Don’t bail out phone and cable companies. Build out a better Internet for everyone.

Click here to send a letter to Rep. Rush Holt

President-elect Barack Obama has committed billions of dollars to rebuilding America’s crumbling information infrastructure. It’s a bold part of his economic stimulus plan that will revitalize our economy and our democracy.1

But as Obama’s plan moves through Congress, it’s come under siege by phone and cable lobbyists seeking to turn our economic stimulus into their blank check — written out to corporations like AT&T, Comcast and Verizon with no strings attached.2

Only a public outcry will ensure that public tax dollars go to serving the public interest.

Click Here to Send a Letter to Rep. Rush Holt:
No Bailout for Phone and Cable Giants

Free Press has a five-point plan3 to ensure that any public investment actually serves the public interest. Our plan makes crystal clear that any taxpayer money should support broadband that is:

  1. Universal: focused on connecting the nearly half of the country stuck on the wrong side of the digital divide.
  2. Open: committed to free speech and without corporate gatekeepers, filters or discrimination.
  3. Affordable: providing faster speeds at lower prices.
  4. Innovative: dedicated to new projects only and available to new competitors, including municipalities and nonprofits.
  5. Accountable: open to public scrutiny so we can ensure that our money isn’t being spent to prop up stock prices and support market monopolies.

Building better broadband cannot be another corporate bailout. It must be a buildout for better democracy.

Read More…

Older Posts »

Categories